Eng Cn Translate this page:
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Library
Your profile

Back to contents

History magazine - researches
Reference:

V.G. Khandorin Kolchak and Finnish question

Abstract: The paper investigates the issue of the negotiatiations of the White Kolchak Government with Finnish authorities about the military assistance in 1919. The aim of work is to clarify the course of the events and the reasons for the unsuccessful outcome of the negotiations. The article presents new archival documents that provide insights on the history of negotiations. The documents did not support the version of the anti-national policy of the White movement, and reveal the viable reasons for the refusal of Kolchak in meeting the demands of Finland. Cited documents confirm the stable greatpatriotic standing of A.V. Kolchak and the other top leaders of the White Guard in the Finnish question and in view of the national question as a whole. The documents reveal that the objective reasons for denying the demands of Finland were the absence of the guarantees of military support from Finland in addition to the political risks in a complex political environment. The results of this paper can be used in reviewing works on the history of the Russian Civil War, the White movement in Russia and Siberia.


Keywords:

Russian history, the Civil War, the White movement, Finland, the national question, foreign policy, A.V. Kolchak, G. Mannerheim, N. N. Yudenitch, S.D. Sazonov.


This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

This article written in Russian. You can find original text of the article here .
References
1. Naumov V.P. Perepiska A.V. Kolchaka s K.G. Mannergeymom i gosudarstvennymi deyatelyami belogvardey-skikh pravi-tel'stv po voprosu o vozmozhnosti finskogo nastupleniya na Petrograd (maysentyabr' 1919 g.) // Grazhdanskaya voyna v Sibiri: Mat-ly Vseros. zaochnoy nauchno-prakt. konferentsii. Omsk, 2013. S. 9298.
2. GA RF. F. r-200 (Ministerstvo inostrannykh del Rossiyskogo pravitel'stva A.V. Kolchaka). Op. 1. D. 341. L. 8. Telegram-ma posla v Shvetsii Bera upravlyayushchemu Ministerstvom inostrannykh del I.I. Sukinu, 25 yanv. 1919 g.
3. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 12ob. Telegramma posla v Anglii V.D. Nabokova upravlyayushchemu Mini-sterstvom ino-strannykh del I.I. Sukinu, 14 fevr. 1919 g.
4. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 14ob. Telegramma posla v Anglii V.D. Nabokova upravlyayushchemu Mini-sterstvom ino-strannykh del I.I. Sukinu, 17 fevr. 1919 g.
5. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 17. Telegramma ministra inostrannykh del S.D. Sazonova upravlyayushchemu Minister-stvom inostrannykh del I.I. Sukinu dlya A.V. Kolchaka, 24 fevr. 1919 g.
6. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 31. Telegramma posla vo Frantsii V.A. Maklakova upravlyayushchemu Mi-nisterstvom ino-strannykh del I.I. Sukinu dlya A.V. Kolchaka, 3 marta 1919 g.
7. Tam zhe.
8. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 37. Telegramma upravlyayushchego Ministerstvom inostrannykh del I.I. Sukina ministru inostrannykh del S.D. Sazonovu, 10 marta 1919 g.
9. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 49. Telegramma posla v Anglii V.D. Nabokova upravlyayushchemu Mini-sterstvom inostran-nykh del I.I. Sukinu, 11 marta 1919 g.
10. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 9191ob. Telegramma morskogo agenta v Norvegii Veymarna morskomu ministru kontr-admiralu M.I. Smirnovu, 16 maya 1919 g.
11. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 100100ob. Telegramma komanduyushchego Severnoy armiey gene-ral0leytenanta E.K. Mil-lera predsedatelyu Soveta ministrov P.V. Vologodskomu, 4 maya 1919 g.
12. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 51. Telegramma posla v Anglii V.D. Nabokova upravlyayushchemu Mini-sterstvom inostran-nykh del I.I. Sukinu, 11 marta 1919 g.
13. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 66. Telegramma ministra inostrannykh del S.D. Sazonova A.V. Kolchaku, 17 marta 1919 g.
14. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 43. Telegramma posla v Shvetsii Bera upravlyayushchemu Ministerstvom inostrannykh del I.I. Sukinu, 11 marta 1919 g.
15. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 87. Telegramma ministra inostrannykh del S.D. Sazonova upravlyayushche-mu Minister-stvom inostrannykh del I.I. Sukinu, 27 apr. 1919 g.
16. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 101. Telegramma posla vo Frantsii V.A. Maklakova na imya ministra inostrannykh del S.D. Sazonova, 4 maya 1919 g.
17. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 8888ob. Telegramma ministra inostrannykh del S.D. Sazonova uprav-lyayushchemu Mini-sterstvom inostrannykh del I.I. Sukinu, 24 apr. 1919 g.
18. Gins g.K. Sibir', soyuzniki i Kolchak. M., 2008. S. 339; GA RF. F. r-193 (Vologodskiy P.V.). Op. 1. D. 9. Ll. 2225. Deklara-tsiya Rossiyskogo pravitel'stva A.V. Kolchaka soyuznym derzhavam 3 iyunya 1919 g.
19. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 336. L. 243. Telegramma ministra inostrannykh del S.D. Sazonova upravlyayu-shchemu Minister-stvom inostrannykh del I.I. Sukinu, 4 apr. 1919 g.
20. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 87. Telegramma upravlyayushchego Ministerstvom inostrannykh del I.I. Sukina poslu vo Frantsii V.A. Maklakovu dlya S.D. Sazonova, 7 maya 1919 g.
21. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 92. Telegramma posla vo Frantsii V.A. Maklakova ministru inostran-nykh del S.D. Sazo-novu, 30 apr. 1919 g.
22. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 98.
23. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 113. Telegramma posla vo Frantsii V.A. Maklakova na imya ministra inostrannykh del, 9 maya 1919 g.
24. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. Ll. 117120ob. Pis'mo kontr-admirala V.K. Pilkina morskomu ministru kontr-admiralu M.I. Smirnovu, may 1919 g.
25. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 103. Telegramma posla v Anglii V.D. Nabokova ministru inostrannykh del S.D. Sazonovu, 7 maya 1919 g.
26. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 109. Telegramma poverennogo v delakh v SShA Ugeta ministru inostran-nykh del S.D. Sa-zonovu, 8 maya 1919 g.
27. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 108108ob. Telegramma posla v Anglii V.D. Nabokova morskomu mini-stru kontr-admiralu M.I. Smirnovu, 8 maya 1919 g.
28. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 341. L. 111111ob. Telegramma posla v Anglii V.D. Nabokova morskomu mini-stru kontr-admiralu M.I. Smirnovu, 8 maya 1919 g.
29. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 396. L. 58. Telegramma admirala A.V. Kolchaka poslu v Shvetsii K.N. Gul'kevi-chu dlya generala ot infanterii N.N. Yudenicha, 26 maya 1919 g. (kopiya).
30. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 707. L. 1. Telegramma admirala A.V. Kolchaka generalu G. Mannergeymu, 23 iyu-nya 1919 g. (kopiya).
31. Tam zhe. L. 11ob. Telegramma generala G. Mannergeyma admiralu A.V. Kolchaku, 10 iyulya 1919 g.
32. Dnevnik V.N. Pepelyaeva // Okrest Kolchaka: dokumenty i materialy / pod red. A.V. Kvakina. M., 2007. S. 91. Dannyy fakt priznaet i kanadskiy istorik N. Pereyra (Pereyra N. Belaya Sibir': politika i obshchest-vo. M., 1996. S. 98).
33. Dnevnik V.N. Pepelyaeva // Okrest Kolchaka. S. 92.
34. Svobodnyy kray (Irkutsk). 1919. 26 iyunya; Dumova N.G. Kadetskaya kontrrevolyutsiya i ee razgrom (oktyabr' 1917 1920 gg.). M., 1982. S. 255; Ioffe g.Z. Kolchakovskaya avantyura i ee krakh. M., 1983. S. 196197.
35. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 404. L. 1616ob. Proekt soglasheniya N.N. Yudenicha s G. Mannergeymom, b/d.
36. Naumov V.P. Ukaz. soch. S. 95, 96.
37. GA RF. F. r-200. Op. 1. D. 713. L. 30. Telegramma generala ot infanterii N.N. Yudenicha admiralu A.V. Kolchaku, 27 okt. 1919 g