×èòàòü ñòàòüþ 'Theoretical analysis of correlation between the energy and national security of the country' â æóðíàëå National Security / nota bene íà ñàéòå nbpublish.com
Ðóñ Eng Cn Translate this page:
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Library
Your profile

Prokip A.V. Theoretical analysis of correlation between the energy and national security of the country

Published in journal "National Security / nota bene", 2016-3 in rubric "System and interaction", pages 319-331.

Resume: The goal of this article is the determination of the role of energy security within the system of national security, its components and connection with other types of security from the positions of systematicity. The object of this research is the energy security of the country, while the subject is its structure, place within the system of national security and other types of security. The author carefully examines the links of energetics and energy security with various spheres of life and corresponding to them types of national security. The multidisciplinarity of the theory of energy security is being justified. Based on the analysis of energy sphere, as well as on the notion “energy security”, the author makes inductive conclusions about the structure of the sphere of state energy security and its correlation with the various types of security. The main result and conclusion of this research consists in the fact that energy security as a type of national security does not represent its separate independent part, but rather have been formed from the components of other types of security, namely economic, environmental, and social-political. Thus, the author determines that the system of indicator for the assessment of the level of energy security should be based on the assessment of the changes in these three spheres.

Keywords: scientific and technical security, energy sources security, environmental security of energy supply, political security of energy supply, social security of energy supply, economic security of energy supply, energy security, national security, informational security of energy supply, Technetronic security of energy supply

DOI: 10.7256/2073-8560.2016.3.16547

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
Zabezpechennya energetichno¿ bezpeki Ukra¿ni / [².M. Zaremba, S.². Pirozhkov, D.K. Preyger, V.M. Stepanov] . – Kiev: NIPMB, 2003. – 264 s.
Energetichna bezpeka derzhavi: visokoefektivn³ tekhnolog³¿ vidobuvannya, postachannya ³ vikoristannya prirodnogo gazu / [Krizhan³vs'kiy ª.²., Goncharuk M.²., Grudz V.Ya., Kozlov A.V. ta ³n.]. – Kiev: ²nterpres LTD, 2006. – 282 s.
Sukhorukov, A.². Metodichn³ rekomendats³¿ shchodo ots³nki r³vnya ekonom³chno¿ bezpeki Ukra¿ni / A. ². Sukhorukov, S.L. Vorobyov, T.P. Krupel'nits'ka. – Kiev: NIPMB, 2003. – 64 s.
Energeticheskaya bezopasnost' Rossii / [Bushuev V.V., Voropay N.I., Mastepanov A.M., Shafranik Yu.K. i dr.]. – Novosibirsk: Nauka. Sibirskaya izdatel'skaya firma RAN. – 1998. – 302 s.
Energetichna bezpeka Ukra¿ni: strateg³ya ta mekhan³zmi zabezpechennya / [Shevtsov A.²., Zemlyaniy M.G., Doroshkevich A.Z., Barann³k V.O. ta ³n.]. – Dnepropetrovsk: Porogi, 2002. – 264 s.
Sovacool B.K. Competing Dimensions of Energy Security: An International Perspective / B.K. Sovacool, M.A. Brown // Environment and Resources. – 2010. – Vol. 35. – P. 77-108.
Energy Security for the Euro-Atlantic Region. NATO Parliamentary Assembly 2008 Annual Session report 168 STCEES 08 E rev 1 [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=1466 (data obrashcheniya: 30.09.2015).
Munt³yan V. ². Ekonom³chna bezpeka Ukra¿ni / V.². Munt³yan. – Kiev: KVITs, 1999. – 464 s.
Zemlyaniy, M.G. Do ots³nki r³vnya energetichno¿ bezpeki. Kontseptual'n³ p³dkhodi // Strateg³chna panorama. – 2009. – ¹ 2. – S. 56-63.
Novits'kiy, G.V. Teoretiko-pravov³ osnovi zabezpechennya nats³onal'no¿ bezpeki Ukra¿ni. – Kiev: ²ntertekhnolog³ya, 2008. – 495 s.
Mikitenko V. Na chomu bazuºt'sya energetichna bezpeka derzhavi / V³snik NAN Ukra¿ni. – 2005. – ¹ 3. – S. 41-46.
Nats³onal'na bezpeka Ukra¿ni v etno-mental'nomu ta m³zhnarodnomu vim³rakh / [Danil'yan O.G, Dz'oban' O.P., Kalinovs'kiy O.Yu., Mo³seºva N.².]. – Khar'kov: Izdatel'skiy tsentr «KhA²», 2004. – 276 s.
Cherp A. The three perspectives on energy security: intellectual history, disciplinary roots and the potential for integration / A. Cherp, J. Jewell // Current Opinion in Environmental Sustainability. – 2011. – ¹ 3. – P. 1-11.
Ishmaev A.R. Energeticheskaya bezopasnost' v sisteme natsional'noy bezopasnosti sovremennoy Rossii: politologicheskiy analiz: dis. ... kand. polit. nauk: 23.00.02 / A.R. Ishmaev; [Mesto zashchity: Bashkir. gos. un-t] – 160 s.
Zhavoronkova N.G. Energeticheskaya bezopasnost' v sisteme natsional'noy bezopasnosti sovremennoy Rossii / N.G.Zhavoronkova, Yu.G.Shpakovskiy // Pravo i bezopasnost'. – 2012 – ¹. 1. – S. 70-75.
Barann³k V.O. Energetichna bezpeka derzhavi: obgruntuvannya osnovnikh skladnik³v, zalezhnostey ta vzaºmozalezhnostey / Strateg³chn³ pr³oriteti. – 2012. – ¹ 2. – S. 40-46.
Bobrov ª.A. Energetichna bezpeka derzhavi. – Kiev: Universitet ekonomiki i prava «KROK», 2013. – 308 s.
Varnal³y Z.S. Ekonom³chna bezpeka Ukra¿ni: problemi ta pr³oriteti zm³tsnennya / Z.S. Varnal³y, D.D. Burkal'tseva, O.S. Saºnko. – Kiev: Znannya Ukra¿ni, 2011. – 299 s.
Gorbul³n V.P. Zasadi nats³onal'no¿ bezpeki Ukra¿ni / V.P. Gorbul³n, A.B. Kachins'kiy. – Kiev: ²ntertekhnolog³ya, 2009. – 272 s.
Kachins'kiy A.B. Ekolog³chna bezpeka Ukra¿ni: sistemniy anal³z perspektiv pokrashchennya. – Kiev: Nats. in-t strategicheskikh issledovaniy, 2001. – 311s.
Bobrov ª.A. Energetichna bezpeka v sistem³ ekonom³chno¿ bezpeki derzhavi avtoref. dis. dokt. ekon. nauk: spets. 21.04.01 «Ekonomicheskaya bezopasnost' gosudarstva» / ª.A. Bobrov; [Mesto zashchity: Universitet ekonomiki i prava «KROK»]. – Kiev, 2013. – 34 s.
Modelyuvannya ekonom³chno¿ bezpeki: derzhava, reg³on, p³dpriºmstvo / [V.M. Geºts' M.O. Kizim, T.S. Klebanova, O.². Chernyak ta ³n.]; pod red. V.M. Geytsya. – Khar'kov: ID «²NZhEK», 2006. – 240 s.
Yergin D. Ensuring Energy Security / D. Yergin // Foreign Affairs. – 2006. – Vol. 85, ¹ 2. – P. 69-82.
Doktrina informatsionnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html (data obrashcheniya: 30.09.2015).
Varfolomeev, A.A. Osnovy informatsionnoy bezopasnosti. – M.: RUDN, 2008. – 412 s.
Ol³ynik O.V. ²nformats³yna bezpeka Ukra¿ni: doktrina adm³n³strativno-pravovogo regulyuvannya: avtoref. dis. dokt. yurid. nauk: spets. 12.00.07 «Administrativnoe pravo i protsess; finansovoe pravo; informatsionnoee pravo» / O.V. Ol³ynik; [Mesto zashchity: ²n-t zakonodatel'stva Verkhovnogo Soveta Ukrainy]. – Kiev, 2013. – 34 s.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard