'Constitutional Legal Basis of State Control over Local Bodies in Foreign Countries' Journal of Foreign Legislation and Comparative Law nbpublish.com
Eng
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Library
Your profile

D.V. Polubin Constitutional Legal Basis of State Control over Local Bodies in Foreign Countries

Published in journal "Journal of Foreign Legislation and Comparative Law", 2012-6 , pages 193-199.

Resume: The article is devoted to the constitutional regulation of state control on local bodies in foreign countries. The legislation of Germany, France and Italy was analyzed. The author became to the conclusion on different ways of legal regulation of state control on local bodies in Anglo-Saxon and Roman-Germanic models of local governance.

Keywords: comparative law, self-governance, control, supervision, centralization, decentralization, community, prefect, Anglo-Saxon.

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Evropeyskaya khartiya mestnogo samoupravleniya ot 15.10.1985 g., ratifitsirovana Federal'nym zakonom ot
11.04.1998. 55-FZ // SZ RF. 07.09.1998. 36. st. 4466.
2. Administrativnoe pravo zarubezhnykh stran / Pod. red. A.N. Kozyrina i M.A. Shtatinoy. M.: Spark, 2003.
3. Animitsa E.G., Tertyshnyy A.T. Osnovy mestnogo samoupravleniya. M., 2000.
4. Ansel' M. Metodologicheskie problemy sravnitel'nogo prava. V sb.: Ocherki sravnitel'nogo prava. M.: Pro-
gress, 1981.
5. Vasil'ev A.A. Munitsipal'noe upravlenie: Konspekt lektsiy. N.Novgorod: Izdatel': Gladkova O.V., 2000.
6. Detsentralizatsiya gosudarstvennoy vlasti i mestnoe samoupravlenie: problemy realizatsii / Sovmestnye is-
sledovaniya. M.: Izd-vo RAGS, 2007.
7. Ignatov V.G., Butov V.I. Mestnoe samoupravlenie: rossiyskaya praktika i zarubezhnyy opyt. Izd. 3-e, pererab.
i dop. M.: IKTs MarT; Rostov-n/D: Izdatel'skiy tsentr MarT, 2007.
8. Konstitutsii zarubezhnykh gosudarstv / Sost. prof. V.V. Maklakov. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Izd-vo BEK,
2002
9. Konstitutsionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubezhnykh stran. Osobennaya chast'. / Ruk. avt. koll. i otv. red.
d.yu.n., prof. B.A. Strashun. 2-e izd., obnovl. i dorab. M.: Norma, 2006.
10. Kutafin O.E., Fadeev V.I. Munitsipal'noe pravo Rossiyskoy Federatsii. M.: Prospekt, 2006.
11. Mestnoe samoupravlenie v zarubezhnykh stranakh (Informatsionnyy obzor). M., 1994; Sravnitel'noe konsti-
tutsionnoe pravo. M., 1996.
12. Mestnoe samoupravlenie i munitsipal'noe upravlenie / Pod red. A.S. Prudnikova, M.S. Trofimova 2-e izd.,
pererab. i dop. M., YuNITI, 2010.
13. Munitsipal'noe pravo / Pod red. Yu.A. Dmitrieva. M.: Eksmo, 2005.
14. Munitsipal'noe pravo zarubezhnykh stran (sravnitel'no-pravovoy analiz). M.: Akademicheskiy Prospekt;
Fond Mir. 2001
15. Munitsipal'noe pravo Rossii / [A.S. Prudnikov i dr]; pod red. A.S. Prudnikova, I.A. Alekseeva. 4-e izd.,
pererab. i dop. M.: YuNITI-DANA, Zakon i pravo, 2009
16. Munitsipal'noe pravo Rossii: ucheb. / S.A. Avak'yan, V.L. Lyuttser, N.L. Peshin i dr.; otv. red. S.A. Avak'yan.
M.: Prospekt, 2009
17. Kherlof E. Mestnye organy vlasti v Evrope. M., 1992
18. Chirkin V.E. Konstitutsionnoe pravo zarubezhnykh stran. M., 1997
19. Chirkin V.E. Konstitutsionnoe pravo: Rossiya i zarubezhnyy opyt. M., 1998.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard