'Special Organs of State Control in the Field of Land Usage and Protection According to Ukrainian Legislation' Journal of Foreign Legislation and Comparative Law nbpublish.com
Eng Cn Translate this page:
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Library
Your profile

Busuiok D. V. Special Organs of State Control in the Field of Land Usage and Protection According to Ukrainian Legislation

Published in journal "Journal of Foreign Legislation and Comparative Law", 2012-5 , pages 123-128.

Resume:

Keywords:

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Banchuk O.A. Problemi teor?? ta praktiki ?nspekts?yno? d?yal'nost? publ?chno? adm?n?strats?? v Ukra?n? / Banchuk O.A.
K.: Konus-Yu, 2009. 272 s.
2. Golovk?n O.V. ?nspektuvannya yak forma derzhavnogo kontrolyu u galuz? okhoroni dovk?llya v Ukra?n? / O.V. Golovk?n //
Chasopis Ki?vs'kogo un?versitetu prava. 2011. 3. S. 2330236.
3. Gorodets'ka ?.A. Adm?n?strativno-yurisdikts?yna d?yal'n?st' derzhavnogo ?nspektora z kontrolyu za viko-
ristannyam ta okhoronoyu zemel': avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yurid. nauk: spets. 12.00.07
Adm?n?strativne pravo ? protses; f?nansove pravo; ?nformats?yne pravo / ?.A. Gorodets'ka. K., 2010. 19 s.
4. Gorodets'ka ?. Napryami vdoskonalennya adm?n?strativno-yurisdikts?yno? d?yal'nost? derzhavnogo ?nspektora z
kontrolyu za vikoristannyam ta okhoronoyu zemel' / ?. Gorodets'ka // P?dpri?mnitstvo, gospodarstvo ? pravo. 2009.
12. S. 215- 219.
5. Andr?yko O.F. Derzhavniy kontrol' v Ukra?n?: organ?zats?yno-pravov? zasadi / Andr?yko O.F. K.: Naukova dum-
ka, 2004. S. 121.
6. Zakon Ukra?ni Pro derzhavniy kontrol' za vikoristannyam ta okhoronoyu zemel' v?d 19 chervnya 2003 roku
963-IV // V?domost? Verkhovno? Radi Ukra?ni. 2003. N 39. St. 350.
7. Ukaz Prezidenta Ukra?ni Pro zakhodi shchodo vprovadzhennya Kontsepts?? adm?n?strativno? reformi v Ukra?n? v?d
22 lipnya 1998 roku 810/98 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 11.06.1999. 21. Stor. 32.
8. Postanova Kab?netu M?n?str?v Ukra?ni Pro dodatkov? zakhodi shchodo vregulyuvannya zemel'nikh v?dnosin v?d
26 serpnya 2009 roku 901 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 04.09.2009. 65. Stor. 20.
9. Zakon Ukra?ni Pro tsentral'n? organi vikonavcho? vladi v?d 17 bereznya 2011 roku 3166-VI // V?domost?
Verkhovno? Radi Ukra?ni. 2011. 38. St. 385.
10. Ukaz Prezidenta Ukra?ni Pro optim?zats?yu sistemi tsentral'nikh organ?v vikonavcho? vladi v?d 9 grudnya
2010 roku 1085/2010 // Of?ts?yniy v?snik Prezidenta Ukra?ni. 09.12.2010. 32. Stor. 3.
11. Postanova Kab?netu M?n?str?v Ukra?ni Pro l?kv?dats?yu uryadovikh organ?v v?d 28 bereznya 2011 roku 346 //
Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 15.04.2011. 26. Stor. 22.
12. Ukaz Prezidenta Ukra?ni Pro Derzhavne agentstvo zemel'nikh resurs?v Ukra?ni v?d 8 kv?tnya 2011 roku
445/2011 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 26.04.2011. 29. Stor. 225.
13. Postanova Kab?netu M?n?str?v Ukra?ni Pro l?kv?dats?yu Derzhavno? ?nspekts?? z kontrolyu za vikoristannyam ta
okhoronoyu zemel' v?d 22 listopada 2010 roku 1068 // Of?ts?yniy sayt Verkhovno? Radi Ukra?ni (http:// www.
zakon.rada.gov.ua). 2010. 30 listopada.
14. Derzhavne agentstvo zemel'nikh resurs?v Ukra?ni // Of?ts?yniy sayt (http:// www.dazru.gov.ua). 2011. 9 grudnya.
15. Nakaz Derzhavnogo kom?tetu Ukra?ni po zemel'nikh resursakh Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok
oformlennya, vidach? ? re?strats?? pripis?v u raz? viyavlennya porushen' zemel'nogo zakonodavstva v?d 9 bereznya
2004 roku 67 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 09.04.2004. 12. Stor. 218.
16. Nakaz Derzhavnogo kom?tetu Ukra?ni po zemel'nikh resursakh Pro zatverdzhennya Poryadku oderzhannya dokument?v,
mater?al?v ta ?nsho? ?nformats??, neobkh?dnikh dlya zd?ysnennya derzhavnogo kontrolyu za vikoristannyam ta okhoro-
noyu zemel' v?d 19 travnya 2005 roku 132 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 24.06.2005. 23. Stor. 95.
17. Nakaz Derzhavnogo kom?tetu Ukra?ni po zemel'nikh resursakh Pro zatverdzhennya Poryadku planuvannya ta pro-
vedennya perev?rok z pitan' zd?ysnennya derzhavnogo kontrolyu za vikoristannyam ta okhoronoyu zemel' v?d
12 grudnya 2003 roku 312 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 09.01.2004. 52. Stor. 822.
18. Nakaz Derzhavnogo kom?tetu Ukra?ni po zemel'nikh resursakh Pro zatverdzhennya ?nstrukts?? z oformlennya der-
zhavnimi ?nspektorami z kontrolyu za vikoristannyam ? okhoronoyu zemel' Derzhzem?nspekts?? ta ?? teritor?al'nikh
organ?v mater?al?v pro adm?n?strativn? pravoporushennya ? vnesennya zm?n do nakazu Derzhkomzemu v?d 12.12.2003
312 v?d 28 kv?tnya 2009 roku 205 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 09.06.2009. 40. Stor. 77.
19. Konstituts?ya Ukra?ni v?d 28 chervnya 1996 roku 254k/96-VR // V?domost? Verkhovno? Radi Ukra?ni. 1996. 30.
St. 141.
20. Ukaz Prezidenta Ukra?ni Pro M?n?sterstvo agrarno? pol?tiki ta prodovol'stva Ukra?ni v?d 23 kv?tnya
2011 roku 500/2011 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 04.05.2011. 31. Stor. 16.
21. Ukaz Prezidenta Ukra?ni Pro Derzhavnu ?nspekts?yu s?l's'kogo gospodarstva Ukra?ni v?d 13 kv?tnya 2011 roku
459/2011 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 26.04.2011. 29. Stor. 302.
22. Kozyr' M.I. Gosudarstvennoe upravlenie zemel'nym fondom v SSSR / M.I. Kozyr' // Sovetskoe gosudarstvo
i pravo. 1968. 8. S. 54-55.
23. Shemshuchenko Yu.S. Organizatsionno-pravovye voprosy okhrany okruzhayushchey sredy v SSSR / Shemshuchenko
Yu.S. K.: Naukova dumka, 1976. S. 98-103.
24. Bashmakov G.S. Teoreticheskaya konferentsiya po pravovym problemam nauki upravleniya / G.S.Bashmakov // So-
vetskoe gosudarstvo i pravo. 1966. 6. S. 48-49.
25. Shemshuchenko Yu.S. Organizatsionno-pravovye voprosy okhrany okruzhayushchey sredy v SSSR / Shemshuchenko Yu.S.
K.: Naukova dumka, 1976. S. 98-103.
26. Khomyachenko S.?. Pravove zabezpechennya kontrolyu za vikoristannyam ta okhoronoyu zemel' v Ukra?n?: avtoref.
dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yurid. nauk: spets. 12.00.06 Zemel'ne pravo; agrarne pravo; ekolog?chne
pravo; prirodoresursne pravo / S.?. Khomyachenko. K., 2004. S. 6.
27. Nakaz M?n?sterstva agrarno? pol?tiki ta prodovol'stva Ukra?ni Pro vnesennya zm?n do nakazu M?nagropol?tiki
v?d 23.11.2010 759 v?d 29 chervnya 2011 roku 304 // Of?ts?yniy sayt Portal L?GA: ZAKON (http:// search.
ligazakon.ua). 2011. 10 grudnya.
28. Ukaz Prezidenta Ukra?ni Pro Polozhennya pro M?n?sterstvo ekolog?? ta prirodnikh resurs?v Ukra?ni v?d
13 kv?tnya 2011 roku 452/2011 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 26.04.2011. 29. Stor. 255.
29. Ukaz Prezidenta Ukra?ni Pro Polozhennya pro Derzhavnu ekolog?chnu ?nspekts?yu Ukra?ni v?d 13 kv?tnya
2011 roku 454/2011 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 26.04.2011. 29. Stor. 272.
30. Postanova Kab?netu M?n?str?v Ukra?ni Pro utvorennya teritor?al'nikh organ?v Derzhavno? ekolog?chno?
?nspekts?? v?d 14 veresnya 2011 roku 995 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 03.10.2011. 74. Stor. 28.
31. Nakaz M?n?sterstva ekolog?? ta prirodnikh resurs?v Ukra?ni Pro zatverdzhennya polozhen' pro teritor?al'n?
organi Derzheko?nspekts?? Ukra?ni v?d 4 listopada 2011 roku 429 // Of?ts?yniy v?snik Ukra?ni. 05.12.2011.
92. St. 3359.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard