Eng Cn Translate this page:  
Publications of Nizhnik Nadezhda Stepanovna